Hoe het allemaal begon...


'Wat als we in de stad opnieuw

landbouw en natuur mogelijk maken?'

EEN STADSBOERDERIJ MET VEEL ASPECTEN

 

 • De VZW Trager wil een stadsboerderij beheren die duurzame economie, buurtopbouw, burgerparticipatie, educatie en wereldse spiritualiteit omarmt.
 • De stadsboerderij is niet alleen een fysieke locatie maar ook een centrum waar ideeën en ervaringen worden gedeeld tussen buurtbewoners onderling, en andere belanghebbenden en belangstellenden, zoals andere verenigingen die zich inlaten met transitie en overheidsinstanties.

De Missie van TraGer vzw

De missie van de VZW Trager steunt op vijf samenhangende pijlers: economisch, sociaal, participatief, educatief en spiritueel.

 

1. Economisch


 • De kernopdracht van de VZW bestaat uit het beheer van een stadboerderij die eerlijke producten tegen een eerlijke prijs aan de consument verkoopt.
 • De producten zijn op een ecologisch en sociaal verantwoorde manier gekweekt en gemaakt.
 • De VZW kiest voor een zo kort mogelijke keten, en verkoopt bij voorkeur lokale producten.
 • Zij tracht de band tussen producent en consument te versterken.
 • De VZW bouwt een samenwerking uit met de lokale horeca.
 • De VZW wil op termijn zelfbedruipend zijn.

 

 

2. Sociaal


 • De VZW wil mee haar schouders zetten onder de opbouw van een samenhangende, sterke, levende lokale gemeenschap. Een gemeenschap waar mensen zich bij betrokken voelen en waar het goed is om te leven. De markt en de door de VZW georganiseerde activiteiten dienen daarbij als katalysator. Daartoe betrekt de VZW de buurtbewoners bij haar activiteiten.
 • Zij doet een beroep op vrijwilligers.
 • Een gevoel van gemeenschap ontstaat doordat mensen samen dingen doen.

 

 

3. Participatief


 • De VZW ziet de Stadsboerderij Hunnegem als een participatieproject waarbij burgers onderling of in dialoog met de VZW en het stadsbestuur verkennen hoe de overgang naar een duurzame en sociale economie binnen een lokale context vorm kan krijgen. Centrale vragen daarbij zijn: wat kunnen we in ons persoonlijk leven veranderen? Wat kan er in de lokale gemeenschap veranderen? Wat kan het lokaal bestuur doen?
 • De Stadsboerderij Hunnegem is een plaats waar mensen kunnen ontdekken welke waarden en idealen zij delen. Daartoe zet de Stadsboerderij Hunnegem geschikte participatiemethodes in (droomsessies, cirkelgesprekken, verhaalvertelling, …).
 • De VZW wil de kennis, de kwaliteiten, de capaciteiten en de talenten die in de buurt aanwezig zijn ontdekken, in kaart brengen en aanwenden ter versterking van de lokale gemeenschap.

 

 

4. Educatief

 • De VZW organiseert educatieve activiteiten voor kinderen, scholen en volwassenen. Daartoe behoren ervaringsgerichte activiteiten (bv. in de tuin werken), lezingen, films, debatavonden, korte opleidingen, e.d. Zij hebben betrekking op het kweken en gebruiken van gezond voedsel (koken), het aanleggen en beheren van ecologisch verantwoorde tuinen (bv. insectenvriendelijk), composteren, e.d.
 • Meer algemeen hebben de educatieve activiteiten betrekking op de transitie naar een duurzame en sociale economie op lokaal vlak.

 

5. Spiritueel

 • Hunnegem was eeuwenlang een klooster, een religieuze site. In een tijd waarin steeds minder mensen een religie aanhangen, kan Hunnegem een plek zijn waar hedendaagse spiritualiteit een plaats kan krijgen. Deze situeert zich niet noodzakelijk binnen een religieus kader en vertrekt niet noodzakelijk van het bestaan van een God of andere bovennatuurlijke entiteiten.
 • Hedendaagse spiritualiteit gaat over (1) het leven vanuit een inspiratie, (2) zingeving, (3) ethisch verantwoord leven, (4) het ontdekken en aanwenden van onze menselijke kwaliteiten, (5) het overstijgen van ons ego om ons in te schrijven in grotere verbanden, zoals het geheel van alle leven.
 • Hedendaagse spiritualiteit richt zich tot iedereen: gelovigen van allerlei strekkingen, atheïsten en agnosten.
 • Op de voormalige kloostersite van Hunnegem kunnen belangstellenden samen exploreren wat hedendaagse spiritualiteit voor hen betekent en hoe zij een plaats kan krijgen in hun leven.
 • De VZW ziet hedendaagse spiritualiteit als de innerlijke voedingsbodem voor de transitie naar een duurzame levenswijze waarbij mensen zich een deel voelen van het geheel van alle leven.

De Missie van TraGer vzw

 • De VZW gelooft in de positieve kwaliteiten en de kracht van mensen om de transitie naar duurzame, sociale economie en samenleving te maken.
 • De VZW ziet mensen als onderling verbonden met elkaar, en verbonden met het geheel van alle leven.
 • Volgens de VZW gebeurt transitie op alle niveaus, van individueel tot internationaal. De VZW wil vooral op het individuele en lokaal niveau werken. Individueel, omdat duurzame maatschappelijke en economische veranderingen enkel kunnen mits een verandering in de levensstijl, het bewustzijn, de houding en de waarden van het individu. Lokaal, door mensen vanuit de lokale gemeenschap te betrekken bij transitie.
 • De VZW ijvert voor een economie die niet uitsluitend gebaseerd is op winstmaximalisatie en groei, maar op het welzijn van mensen en andere levensvormen.
 • De VZW wil werken vanuit de volgende waarden: verbondenheid, duurzaamheid, matigheid, rechtvaardigheid, respect, liefde en wijsheid.
 • De VZW wil dat de Stadsboerderij Hunnegem zich organisch ontwikkelt, op haar tempo.

●